Sagan om Isfolket

Ett forum för dig som gillar Margit Sandemos böcker. Tänk på att bokdiskussioner kan innehålla spoilers! Hemsida: http://isfolket.se . FB-grupp: http://www.facebook.com/groups/281975791920972/ .
Aktuellt datum och tid: 11 april 2021, 00:06

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Ny tråd Svara på tråd  [ 5 inlägg ] 
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Stadgar SVIFF 2006
InläggPostat: 20 november 2005, 20:08 
Hörning

Blev medlem: 5 mars 2005, 20:10
Inlägg: 11486
Ort: Svarta Salarna
En ny tråd om SVIFFS ny stadgar!

Silje skriver:

"Stadgar" - tyvärr måste en förening ha stadgar, men jag har länge velat ändra dom vi har då de är allt för komplicerade och många gångar har de stjälpt oss istället för hjälpt.
Om möjligt skulle jag vilja ändra dem, skicka er andra ett förslag och sedan diskutera det mer finstilta här på forumet.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 20 november 2005, 20:19 
Hörning

Blev medlem: 5 mars 2005, 20:10
Inlägg: 11486
Ort: Svarta Salarna
Så lite stadgar som möjligt tror jag är en bra idé. Hur såg stadgarna ut i den allra första början, typ 1992?


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Nya Stadgar
InläggPostat: 24 november 2005, 13:37 
Gråfolk
Gråfolk

Blev medlem: 11 november 2005, 18:05
Inlägg: 40
§ 1 SVENSKA ISFOLKSFÖRENINGEN (SvIff)

Föreningens namn är Svenska Isfolksföreningen, förkortas SvIff inom föreningen.
Är en ideell förening.
Är politisk och religiöst obunden.
Verkar ej för sina medlemmars vinning eller pengar.
Svenska Isfolksföreningen omfattar samma gränser som Svea Rike idag.


§ 2 MÅL

Målet är att personsätta de romanfigurer som finns och är uppdiktade av Margit Sandemo i hennes fyrtiosju (47) långa bokserie Sagan om Isfolket samt rollspela dessa (undantag finns – se § 9 Roller).

En väsentlig del av förenings verksamhet är att via studier i böckerna Sagan om Isfolket lära sig mer om den roll man har valt och dennes historiska tid, samt framställa dräkter och föremål m.m. som genom olika föreningsaktiviteter blir en del av den valda rollen.
Föreningen skall sträva efter att vid olika arrangemang levandegöra de roller som handhas av föreningens medlemmar. Detta kan ske genom bland annat rollspel i miljöer och sammanhang trogna böckerna.


§ 3 LAGBALKEN

Svenska Isfolksföreningens stadgar och lagar verkar under Svea Rikes lag.
Svenska Isfolksföreningens stadgar skall finnas samlade och väl dokumenterade för att underlätta eventuella ändringar eller tillägg.
Ordföranden skall tillse att lagarna är tillgängliga för alla.
Ändringar i Svenska Isfolksföreningens stadgar ska ske på en Årsstämma med god majoritet (Ordförande har endast en röst vid dessa tillfällen).
Förslag till stadgeändring skall vara Styrelsen tillhanda senast 31 Augusti – d.v.s. i så god tid att detta efter beredning skall kunna skickas ut till samtliga medlemmar tillsammans med Årsstämmans kallelse.
Tillkommer lagförslag eller ändringar under Årsstämman skall de tilläggas gällande lag och träda i kraft direkt efter beslut och snarast inskrivas i lagboken.


§ 4 MEDLEMSKAP

För att räknas som medlem erfordras det att man har läst alla fyrtiosju (47) böcker i Margit Sandemos serie Sagan om Isfolket, betalt fastställd medlemsavgift för det aktuella året, samt valt en rollperson ur den nämnda bokserien.
Medlemskap gäller ett kalenderår (1 januari – 31 december).
Medlemskap i Svenska Isfolksföreningen registreras av Ordföranden tillsammans med Kassören.
Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar och enligt stadgarna fattade beslut.
Medlem som infinner sig på ett evenemang i Svenska Isfolksföreningens regi skall i största mån klä sig och uppträda som sin roll och därmed vara så tidsenlig som möjligt.
Medlem som ej betalat sin årsavgift förlorar sin roll (undantaget Upphöjd roll – § 9 Roller)

Medlem som motarbetar föreningens mål, uppför sig på ett sådant sätt som skadar föreningen, inte finner sig i enligt stadgarna fattade beslut eller utgör fara för sig själv, andra medlemmar eller tredje person kan efter en (1) varning uteslutas av Styrelsen.
Styrelsen äger rätt att besluta om formerna för återinträde i föreningen.


§ 5 ORGANISATION

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar året Årsstämma till Årsstämma (1 oktober till 30 september).
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Svenska Isfolksföreningens förvaltning handhas av Styrelsen, som är föreningens högsta beslutande organ mellan Stämmorna.

STYRELSEN
Styrelseledamot måste vara minst 18 år och vara bosatt i Sverige.
Styrelsens ledamöter väljs vid varje Årsstämma och sitter ett år i taget. Om föreslagen person inte vill skall ansvaret inte åläggas denne.
Styrelseledamot bör närvara vid Stämmor och Styrelsemöten.
Styrelseledamot skall tillse och ansvara för utveckling och kunskaper inom sitt område.
Styrelseledamot skall känna till, lyda och uppehålla Svenska Isfolksföreningens stadgar.
Styrelseledamot bör bokföra sitt ämbete och överlämna detta till sin efterträdare snarast efter sin avgång.
Styrelsen ska utfärda kallelse till Årsstämman samt bereda i laga tid inkommande motioner och förslag till Stämman.
Styrelsen ska inför Årsstämma upprätta förslag till plan angående det kommande verksamhetsåret.
Styrelsen ska föra föreningens räkenskaper, upprätta verksamhetsberättelse och väl förvalta föreningens tillgångar samt förvara protokoll och övriga handlingar på ett betryggande sätt.
Avgår en Styrelseledamot innan Årsstämman skall efterträdare väljas av sittande styrelse och ny Styrelseledamot ska genast ges befogenheter vid inträde på sin post.

Styrelsen skall alltid bestå utav tre (3) ledamöter – Ordförande, Sekreterare och Kassör

Ordföranden (Drots)
Svenska Isfolksföreningens högste befattningsman.
Tillser att föreningen är registrerad hos de svenska myndigheterna.
Är mötesledare vid Stämmor och Styrelsemöten.
Samordnar Styrelsens arbeten.
Är föreningens talesman utåt.
Ansvarar att de beslut som föreningen har fattat genomförs.
Har utslagsröst vid Stämmor och Styrelsemöten till föreningens bästa.
Ansvarar tillsammans med Sekreteraren för att medlemmar kallas till olika möten.
Handhar föreningens arkiv.
Är Medlemsansvarig och ser till att aktuella medlemslistor finns i samråd med Kassören.

Sekreteraren (Skrivare)
Skriver protokoll eller för anteckningar vid föreningens Stämmor och Styrelsemöten.
Ansvarar för att protokoll och information från Styrelsen skickas ut till medlemmarna.
Ansvarar tillsammans med Ordförande för att medlemmarna kallas till olika föreningsmöten.

Kassören (Skattmästare)
Ansvarar för föreningens ekonomi.
Ansvarar för föreningens bokföring.
Sköter föreningens in- och utbetalningar.
Ansvarar för att föreningens ansökningar och bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet.
Sköter tillsammans med Ordförande föreningens medlemsregister.
Rapporterar regelbundet till Styrelsen om föreningens ekonomiska situation.
Är ansvarig att vid påvisad förskingring/skuld av föreningens medel se till att den som bevisligen förskingrat pengarna/har skuld skall vara återbetalningsskyldig.

FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av Styrelsens ordinarie ledamöter – Ordförande, Sekreterare och Kassör, var och en för sig.

MISSTROENDEVOTUM
Ett misstroendevotum mot Styrelsen kan ställas när en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen så begär.
Om så sker skall Styrelsen snarast kalla till extra Stämma.
Om majoriteten av Stämmans deltagare styrker misstroendet skall val av ny styrelse utlysas. Detta val kan ske under samma Stämma.
Vid misstroendevotum äger ingen Styrelseledamot rösträtt.


§ 6 STÄMMA / MÖTE

Med Stämma menas ett möte där föreningen och dess varande avses att diskuteras.
Vid Stämma skall protokoll föras och skall i justerat skick hållas tillgängligt för medlemmarna senast en (1) månad efter Stämman.

Med Styrelsemöte menas ett möte där föreningens Styrelse sammanträder.
Ett Styrelsemöte är öppet för alla.
Ett slutet Styrelsemöte, där en medlem avses diskuteras, är konfidentiellt och endast öppet för Styrelseledamöter, medlem i fråga och en stödperson för medlemmen.

Lokala möten menas med möte där medlemmar i en stad med omnejd träffas och i Svenska Isfolksföreningens regi har aktiviteter enligt föreningens mål och stadga.
Vid lokala möten bör anteckningar föras för att sedan samlas i en årsredovisning till Årsstämman.

Rösträtt, röstningsförfarande
Rösträtt äga den som är betalande medlem.
Vid Stämma äga den som är betalande medlem säte och stämma.
Röstning av stora frågor kan ske via ombud, men måste ske skriftligt för att kunna räknas som gällande röst.
Vid lika antal röster har Ordförande utslagsröst till föreningens bästa (undantaget stadgeändring).
Vid omröstning rörande Styrelsens ansvarsfrihet har berörda Styrelseledamöter inte rösträtt.
Beroende på ärendets vikt sker öppen eller sluten röstning.

Frågor under året av sådan stor vikt att inte Styrelsen själv kan besluta och där tid inte finns till att vänta för att ta upp saken på Årsstämman eller kalla till en extra Stämma, skall av Styrelsen en skriftlig förfråga om ämnet skickas ut till samtliga medlemmar.
Skriftligt svar skall skickas tillbaka av medlemmarna och de räknas då som röster.
Majoritetens beslut gäller och meddelas skriftligen till alla medlemmar inom 2 veckor av sista datumet för inskickande av röst.
Blir rösternas antal lika har Ordförande utslagsrösten.
Rösterna räknas på ett Styrelsemöte närmast sista datumet för inskickande av röst och arkiveras därefter av Ordförande.


Årsstämma
Bör äga rum helgen före eller efter årsdagens datum (28 oktober), dock senast den 31 december.
Kallelse till Årsstämma skall ske minst en kalendermånad före Stämmans avhållande.
Om det vid en Årsstämma inte närvarar fler medlemmar än Styrelsens ledamöter i antal (3 st) annulleras den och en ny Stämma måste då utlysas.

Motioner till Årsstämman skall vara Ordförande tillhanda senast en vecka innan Stämman avhålls.

Dagordning Årsstämma
1. Stämmans öppnande av Ordförande eller den av Stämman därtill utsett
2. Val av Ordförande och Sekreterare för Stämman
3. Val av justeringsman, tillika rösträknare
4. Fråga om kallelse till Stämman har skett i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Ekonomisk redovisning för det gångna året
8. Revisionsberättelse
9. Beviljade av ansvarsfrihet för den sittande Styrelsen
10. Behandling av inkomna motioner
10.1. Val av Styrelseledamöter
10.2. Val av Ämbetsmän
10.3. Fastställande av medlemsavgift
10.4. Fastställande av föreningens verksamhet och ekonomi för kommande verksamhetsår
10.5. Motioner från medlemmar
11. Övriga ärenden
12. Stämmans avslutande

Extra Stämma
Frågor som uppkommer under året och som är av en sådan stor vikt att inte Styrelsen själv kan besluta skall tas upp på en extra Stämma.
Vid en extra Stämma skall dagordningens första fem punkter (1-5) förekomma samt den eller de frågor som föranlett den extra Stämman.


§ 7 ÄMBETEN

Svenska Isfolksföreningen kan ha ett antal ämbeten som inför Styrelsen ansvarar för sin verksamhet (se Bilaga).

Ämbetsman måste vara minst 18 år och vara bosatt i Sverige.
Beslut om Ämbetsmän och deras verksamhet fattas i första hand av Årsstämman, i andra hand av Styrelsen under året.
Ämbetsman ska tillse och ansvara för utveckling och kunskaper inom sitt område.
Ämbetsman bör bokföra sitt ämbete och överlämna detta till sina efterträdare.
Ämbetsman ska känna till och uppehålla Svenska Isfolksföreningens stadgar.
Ämbetsmän ansvarar att lämna en årlig rapport till Styrelsen inför varje Årsstämma.
Ämbetsman sitter på sin post tills han själv vill avgå eller att Årsstämman/Styrelsen finner honom olämplig att vara kvar på sin post.
Vill en Ämbetsman avgå kan han göra det när det passar honom, men han måste själv tillse sin efterträdare.

Styrelsen kan under verksamhetsåret sammankalla till Ämbetsmannamöte. På dessa deltar Styrelsen och valda Ämbetsmän, samt medlemmar som så önskar.


§ 8 GILLEN

Ett Gille omfattar medlemmarna i ett större arbete inom Svenska Isfolksföreningens verksamhet.
Ett Gille är nationella aktiviteter, men kan verka lokalt.
Ett Gille ansvarar inför Styrelsen för sin verksamhet.

Gillets huvudman måste vara minst 18 år och vara bosatt i Sverige.
Gillets huvudman ska känna till och uppehålla Svenska Isfolksföreningens stadgar.
Gillets huvudman ska tillse och ansvara för utvecklingen och kunskapen inom Gillets område.
Gillets huvudman bör bokföra sitt ämbete och överlämna detta till sina efterträdare.
Gillets huvudman skall se till att Gillets aktiviteter och kunskaper utvecklas och används som råd för övriga medlemmar.
Gillets huvudman ansvarar att lämna en årlig rapport till Styrelsen inför varje Årsstämma.
Beslut om en huvudman för ett nytt Gille fattas i första hand av Årsstämman, i andra hand av Styrelsen under året.
Gillets huvudman väljs för en tid han själva vill sitta och vill huvudman avgå får denne själv tillsammans med Gillets medlemmar finna och tillsätta en efterträdare med Styrelsens godkännande.


§ 9 ROLLER

Registrering av roll handläggs av Ordförande, så att inte dubbletter eller felaktiga val kan ske.
Medlem får endast ha en roll (även kallad persona) vald från någon av de fyrtiosju (47) böckerna i serien Sagan om Isfolket.
Roll som redan är antagen får ej tillskrivas den sökande.
Kräver rollen religiösa och politiska aktiviteter tillåts detta. Detta rör dock endast rollen och ingen annan.
Behövs en ej personsatt roll vid ett evenemang kan den rollen lånas ut tillfälligt. Detta registreras inte.

Vissa roller får ej personsättas av medlem (gäller ej rollspelsevenemang). Bland de roller som ej får rollbesättas är Tengel den Onde, Historiska personer (kungligheter m.fl.), samt personer i Religiösa och/eller Politiska organisationer som genom historien har förföljt, skadat eller på annat sätt gjort människor och/eller djur illa.

Rollbyte
Antagen roll som blir fri kungörs i nästkommande Styrelseprotokoll.
Byte av roll kan endast ske en gång per medlem.
Rollbyten tillkännages i nästkommande Styrelseprotokoll.

Upphöjd roll
Genom bra föredöme och gott arbete för föreningens bästa kan en person få sin roll upphöjd genom tilldelande av Det Blåa Silverbandet.
En upphöjd roll får ej rollsättas två (2) år efter att personen har slutat som betalande medlem.


§ 10 UPPLÖSANDE

Skulle Svenska Isfolksföreningen upplösas delas eventuella ekonomiska tillgångar överskridande 50 kronor per betalande medlem ut lika mellan dessa. I annat fall går tillgångarna till välgörande ändamål.
Övriga tillhörigheter delas upp enligt överenskommelse.
Upplösande av Svenska Isfolksföreningen skall utlysas på en Stämma.Vi har fått personlig tillåtelse av Margit Sandemo att starta Svenska Isfolksföreningen
baserat på hennes böcker Sagan om Isfolket
Stockholm 28 oktober 1991


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 25 november 2005, 11:50 
Hörning

Blev medlem: 5 mars 2005, 20:10
Inlägg: 11486
Ort: Svarta Salarna
Kan man verkligen ha "lagar" i en förening? Är inte det ett juridiskt ord reserverat för just statens lagar?

Har jag rätt när jag tycker att det här var ganska korta och direkta stadgar jämfört med de vi lyckades utveckla senare?


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 25 november 2005, 12:20 
Gråfolk
Gråfolk

Blev medlem: 11 november 2005, 18:05
Inlägg: 40
dan skrev:
Kan man verkligen ha "lagar" i en förening? Är inte det ett juridiskt ord reserverat för just statens lagar?


Det är så stadgar beskrivs/benämns i föreningssammanhang - tungt ord, jag vet.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 5 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2012